ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN-90p-Đọc và Viết tên thuốc

Đề cuối kỳ

Môn: Đọc và viết tên thuốc

Thời gian: 60 phút

 

 

ĐÁP ÁN

 

 • Đọc cá tên thuốc và viết bằng tiếng Latinh sau: 4đ

Kalii bromidum Ka-li-i bơ-rô-mi-đum…………………………………………………………………………

Kalii iodidum Ka-li-i i-ô-đi-đum…………………………………………………………………………………

Mentholum Mên-thô-lum…………………………………………………………………………………………….

Morphini hydrochloridum Mô-rơ-phi-ni huy-đơ-rô-khơ-lô-ri-đum ……………………………

Natrii benzoas Na-tơ-ri-i bên-dô-a-xơ…………………………………………………………………………

Natrii glycerophosphas Na-tơ-ri-i gơ-luy-xê-rô-phô-xơ-pha-xơ………………………………….

Neriolinum Nê-ri-ô-li-num………………………………………………………………………………………….

Palmatini chloridum Pa-lơ-ma-ti-ni khơ-lô-ri-đum……………………………………………………..

Phenacetinum Phê-na-xê-ti-num…………………………………………………………………………………

Pyramidonum Puy-ra-mi-đô-num………………………………………………………………………………..

Quinini hydrochloridum Qui-ni-ni huy-đơ-rô-khơ-lô-ri-đum……………………………………..

Reserpinum Rê-dê-rơ-pi-num……………………………………………………………………………………..

Brassicaceae Bơ-ra-xơ-xi-ka-xê-e……………………………………………………………………………….

Caesalpiniaceae Xe-da-lơ-pi-ni-a-xê-e……………………………………………………………………….

Combretaceae Côm-bơ-rê-ta-xê-e……………………………………………………………………………….

2- Đọc cá tên thuốc và viết bằng tiếng Việt sau: 3đ

                                                                                                                        

Digitalis Digital……………………………………………………………………………………………………………

Digitalinum Digitalin…………………………………………………………………………………………………..

Dioninum Dionin…………………………………………………………………………………………………………

Ergotaminum Ergotamin………………………………………………………………………………………………

Galanthaminum Galanthamin………………………………………………………………………………………

Homatropinum Homatropin…………………………………………………………………………………………

Mercaptopurinum Mercaptopurin……………………………………………………………………………….

Neriolinum Neriolin…………………………………………………………………………………………………….

Nitroglycerinum Nitroglycerin…………………………………………………………………………………….

Nor- adrenalinum Nor-adrenalin…………………………………………………………………………………

 • Đọc cá tên thuốc và viết bằng tiếng Việt sau: 3đ

Etoposid Ê-tô-pô-dit…………………………………………………………………………………………………..

Fluorouracil Phơ-lu-ô-rô-u-ra-xi-lơ……………………………………………………………………………

Mercaptopurin Mec-cap-tô-pu-rin……………………………………………………………………………..

Methotrexat Mê-tô-tơ-rê-xat………………………………………………………………………………………

Vinblastin sulfat Vin-bơ-la-xơ-tin xu-lơ-phat……………………………………………………………

Vincristin Vin-kơ-ri-xơ-tin………………………………………………………………………………………..

Isoniazid I-dô-ni-a-dit………………………………………………………………………………………………..

Pyrazinamid Pi-ra-di-na-mit………………………………………………………………………………………

Rifampicin Ri-pham-pi-xin………………………………………………………………………………………..

Streptomycin Xơ-tơ-rep-tô-mi-xin……………………………………………………………………………..

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .