ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN-30p-Đọc và Viết tên thuốc

Đề giữa kỳ

Môn: Đọc và viết tên thuốc

Thời gian 30 phút

 

Đáp án

 1. Đọc cá tên thuốc và viết bằng tiếng Latinh sau: 6đ
 2. Adrenalinum A-đơ-rê-na-li-num………………………………………………………………………
 3. Aluminii sulfas A-lu-mi-ni-i su-lơ-pha-xơ………………………………………………………..
 4. Aminazinum A-mi-na-di-num…………………………………………………………………………..
 5. Amonii bromidum A-mô-ni-i bờ-rô-mi-đum…………………………………………………….
 6. Amonii chloridum A-mô-ni-i khờ-lô-ri-đum…………………………………………………….
 7. Antipyrinum An-ti-puy-ri-num ………………………………………………………………………..
 8. Argenti nitras A-rơ-gên-ti ni-tơ-ra-xơ ………………………………………………………………
 9. Arsenici trioxydum A-rơ-xê-ni-xi tơ-ri-ôk-duy-đum ……………………………………….
 10. Aspirinum A-xơ-pi-ri-num……………………………………………………………………………….
 11. Atropini sulfas A-tơ-rô-pi-ni xu-lơ-pha-xơ ……………………………………………………..
 12. Apiaceae A-pi-a-xê-e……………………………………………………………………………………….
 13. Araliaceae A-ra-li-a-xê-e………………………………………………………………………………….
 14. Aconitum fortune A-kô-ni-tum phô-rơ-tu-nê……………………………………………………
 15. Achyranthes aspera A-khuy-ran-thê-xơ a-xơ-pê-ra………………………………………….
 16. Aetheroleum eucalypti E-thê-rô-lê-um ê-u-ca-luy-pơ-ti…………………………………..
 17. Đọc cá tên thuốc và viết bằng tiếng Việt sau: 4đ
 • Oxygen Ô-xi-gien ………………………………………………………………………………………………….
 • Thiopental Ti-ô-pen-ta-lơ………………………………………………………………………………………..
 • Diazepam Đi-a-dê-pam……………………………………………………………………………………………
 • Nitrogen oxyd Ni-tơ-rô-gien ô-xit……………………………………………………………………………
 • Ketamin hydroclorid Kê-ta-min hi-đơ-rô-kờ-lo-rit………………………………………………….
 • Fentanyl Fen-ta-ni-lơ………………………………………………………………………………………………
 • Procain Pơ-rô-ca-in…………………………………………………………………………………………………
 • Kelen Kê-len……………………………………………………………………………………………………………
 • Lidocain hydroclorid Li-đô-ca-in hi-đơ-rô-kờ-lo-rit……………………………………………….
 • Atropin sulfat A-tờ-rô-pin xu-lơ-phat……………………………………………………………………..

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .