ĐÁP ÁN ĐỀ TC022

 

Câu 1: Trình bày những đặc điểm nổi bật và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Liên hệ bản thân phải làm gì để góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó. 

– Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp
-Giai  cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, vì họ đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ, có trình độ xã hội hóa cao. Vì gắn với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sống tập trung ở đô hị và tiếp cận với điều kiện làm việc công nghiệp nên giai cấp công nhân có ý thức kỷ luật cao, có sự đoàn kết chặt chẽ và tinh thần cách mạng triệt để. Giai cấp công nhân còn là lượng quốc tế nên nó mang trong mình bản mình chất quốc tế
– Giai công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp Tư sản dân tộc, bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và giai cấp Tư sản.
-Giai cấp công nhân Việt Nam hầu hết xuất thân từ giai cấp nông dân nên có mối quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác
– Giai cấp công nhân Việt Nam hầu hết xuất thân từ giai cấp nông dân nên có mối quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác
– Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin.
Điều đó làm cho đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam sớm có truyền thống đoàn kết, không chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội quốc tế
* Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam:
Giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử to lớn:
Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam;Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến;Giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng
* Liên hệ bản thân phải làm gì để góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó

Câu 2: Trình bày những đặc điểm nổi bật và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Liên hệ bản thân phải làm gì để góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó.

 

Thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
–        Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa mang tính hiện đại và có tính nhân văn. Nền văn hóa hiện đại đó là một nền văn hóa được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng vững chắc, dựa trên một nền kinh tế tiên tiến;
–        đó là nền văn hóa được phát triển toàn diện ngang tầm thời đại phản ánh được đời sống của nhân dân lao động trong thời đại ngày nay.
–        Nền văn hóa nhân văn là nền văn hóa vì con người, phục vụ cho con người, làm cho con người sống có văn hóa, hướng con người tới cái chân, cái thiện và cái mỹ.
–        Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa mang bản sắc của dân tộc Việt Nam, phản ánh nếp sống, nếp nghĩ của dân tộc; phản ánh truyền thống đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, truyền thống nhân nghĩa của dân tộc; phản ánh những phong tục, tập quán của người Việt Nam
Quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa
–        Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển
–        Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
–        Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế
–        Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa
–        Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản
–        Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa
–        Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
–        Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa

Câu 3: Trình bày tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại; nhiệm vụ công tác đối ngoại của Nhà nước Việt Nam hiện nay. Liên hệ nhiệm vụ của mỗi người góp phần thực hiện nhiệm vụ đó.

* Trình bày tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại
– Chính sách đối ngoại là sự tiếp nối chính sách đối nội, là bộ phận quan trọng trong đường lối chính trị của mọi quốc gia, dân tộc. Từ khi thành lập nước Việt nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố Việt Nam mong muốn có hiện quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới
–        Trong các thời kỳ của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đều rất coi trọng chính sách đối ngoại. Điều đó thể hiện mục tiêu, bản chất chế độ ở nước ta và nguyện vọng của nhân dân. Thông qua đó chúng ta có thể khai thác tốt nhất những tiềm năng kinh nghiệm thành tự văn hóa của thế giới, góp phần để nhân dân ta và bạn bè khắp năm cjaau hiểu nhau hơn, năng cao địa vị uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế.
–        Trên cơ sở kiên định đường lối độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở của chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi, là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới ở nước ta.
–        Trước mắt nhân dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta không thể tách rời những biến đổi đó trên thế giới và khu vực. Bài học lớn của Đảng là luôn luôn kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
–        Trong thế giới mở hiện nay, nhiều vấn đề toàn cầu, cấp bách có liên quan đến nhiều quốc gia, dân tộc mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết nổi nếu không có sự hợp tác với nhau.
–        Với phương châm Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, Đảng ta chủ trương mở rộng các quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.
–        Chủ trương đó của Đảng ta vừa phù hơp với xu thế khách quan trên thế giới, vừa là đòi hỏi cấp bách của tình hình trong nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa thể hiện tinh thần đổi mới, nhìn về tương lai phát triển lâu dài của dân tộc, xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
* Nhiệm vụ công tác đối ngoại của Nhà nước Việt Nam hiện nay
Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phòng trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền
–        Phát triển công tác đối ngoại theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới
–        Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quam về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam.
–        Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất
*  Liên hệ nhiệm vụ của mỗi người góp phần thực hiện nhiệm vụ đó.
( Phần tự luận của sinh viên)

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .