Đáp án-Đề môn Tâm lý học quản lý và XH hoá Mầm non

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Môn: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ VÀ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON

Lớp học: Chứng chỉ Quản lý giáo dục mầm non

Hình thức thi: Tự luận

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

 

 

 1. Đáp án, thang điểm
Câu Nội dung cần trả lời Điểm
1 a/ Khí chất : Khí chất là thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, biểu hiện cường độ, tiến độ và nhịp độ của các hoạt động tâm lý, thể hiện sắc thái của hành vi, cử chỉ, cách nói năng của cá nhân (Như khí chất hăng hái, bình thản, nóng nảy, ưu tư . Khí chất có thể biến đổi do nhiều nguyên nhân)

b/ Nhu cầu của người lao động

Nhu cầu là sự đòi hỏi tất yếu mà con người thấy cần thỏa mãn để tồn tại và phát triển.

•      Nhu cầu vật chất như: ăn, uống, mặc, ở…

•      Nhu cầu tinh thần gồm: nhu cầu nhận thức, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu giao tiếp, nhu cầu hoạt động xã hội,…

Trong nhu cầu phải chú ý thông số định mức, phải giáo dục cho người lao động – xác định được định mức của nhu cầu . Vì vậy, người quản lý phải biết quan tâm đến định mức của người lao động, biết tuân thủ định mức khi thỏa mãn nhu cầu nay nhu cầu khác.

c/ Động cơ của người lao động

•      Để động viên kích thích người lao động thì người quản lý phải tạo được động cơ làm việc. Động cơ là cái thúc đẩy con người hoạt động.

•      Trong tâm lý học, có hai loại động cơ:

Động cơ bên trong nằm trong bản thân hoạt động là nguyên nhân nội tại, là niềm tin, là tình cảm, là khát vọng bên trong thôi thúc con người hành động để đạt được mục đích. ( ví dụ như chăm chỉ, say mê làm việc vì yêu thích công việc, thích khám phá,…)

Động cơ bên ngoài nằm ngoài hoạt động, từ phía những điều kiện khách quan chi phối con người, thúc đẩy con người hành động ( ví dụ: thưởng và phạt, đe dọa và yêu cầu, thi đua và áp lực, khêu gợi lòng hiếu danh, mong đợi hạnh phúc và lợi ích tương lai,..)

Người lãnh đạo cần phát hiện và hiện thực hóa động cơ làm việc của người lao động.

d/ Thái độ lao động

•      Thái độ là những phát biểu hay những đánh giá có giá trị về sự vật, con người hay đồ vật. Thái độ phản ánh con người cảm thấy thế nào về một điều nào đó. Ví dụ: “ tôi thích công việc này”, tức là tôi đang biểu lộ thái độ về công việc. Đánh giá của thái độ dựa trên phương diện: tốt – xấu; có lợi – có hại; dễ chịu – khó chịu,…

•      Có 3 loại thái độ lao động: Hài lòng với công việc; Gắn bó với công việc; Cam kết với tổ chức.

5,0
2 B¶n chÊt cña c«ng t¸c XHH GDMN

Lµ l«i cuèn mäi lùc l­ưîng x· héi vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non ®Ó thùc hiÖn ch¨m sãc, nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc cho trÎ em trong ®é tuæi.

X· héi ho¸ gi¸o dôc mÇm non còng ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña luËn ®Ò “Gi¸o dôc cho tÊt c¶ mäi ng­êi; tÊt c¶ cho sù nghiÖp gi¸o dôc” .

§Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ x· héi héi ho¸ gi¸o dôc mÇm non cÇn qu¸n triÖt ®Çy ®ñ bèn vÊn ®Ò sau:

Céng ®ång ho¸ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc mÇm non.

§a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc mÇm non.

§a ph­ư¬ng ho¸ thu hót c¸c nguån lùc cho gi¸o dôc mÇm non. Nhµ n­íc – nh©n d©n, trung ư­¬ng – ®Þa ph­¬ng, ngµnh gi¸o dôc – c¸c ngµnh h÷u quan, trong n­íc – ngoµi n­íc.

ThÓ chÕ ho¸ chñ tr­ư¬ng XHH gi¸o dôc thµnh c¸c quy ®Þnh, chÕ tµi ®èi víi nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña c¸c lùc l­ưîng x· héi ®èi víi viÖc tham gia vµo GDMN.

** Vai trß cña x· héi ho¸ gi¸o dôc mÇm non

X· héi ho¸ GDMN gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng GDMN, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch vµ chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn cho trÎ vµo gi¸o dôc tiÓu häc.

– ViÖc huy ®éng c¸c nguån lùc cho gi¸o dôc mÇm non ®· gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng chuyÓn biÕn c¨n b¶n vÒ chÊt l­îng ch¨m sãc, gi¸o dôc.

– X· héi ho¸ GDMN sÏ t¹o ra sù c«ng b»ng, d©n chñ trong h­ëng thô vµ tr¸ch nhiÖm  x©y dùng GDMN.

5,0
  Tổng: 10
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .