ĐÁP ÁN-ĐỀ KIỂM CUỐI KỲ-ThietkeWeb

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

      MÔN: Thiết Kế Web

   Ngành: Công Nghệ Thông Tin                           Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 40 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng:

 

1.JavaScript là ngôn ngữ xử lý ở:

 1. Client
 2. Server
 3. Server/client
 4. Không có dạng nào.

2.Javascript là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch

 1. Thông dịch
 2. Biên dịch
 3. Cả hai dạng
 4. Không có dạng nào ở trên

3.Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

 1. Viết riêng một trang
 2. Viết chung với HTML
 3. Cả hai dạng
 4. Không có dạng nào.

4.Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?

 1. Không dấu được vì các kịch bản chạy ở client.
 2. Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt
 3. Hai phát biểu đều sai.

5.JavaScript được bắt đầu bằng?

 1. <scritp> …</script>
 2. <Javascript> …<Javascript>
 3. <java> </java>
 4. Tất cả các dạng trên.

6.Javascript có các dạng biến?

 1. Number, String, Boolean
 2. Number, Integer, char
 3. Number, String, Boolean, Null
 4. Tất cả các loại trên.

7.Trong Javascript hàm parseInt() dùng để làm gì?

 1. Chuyển một chuỗi thành số
 2. Chuyển một chuỗi thành số nguyên
 3. Chuyển một chuỗi thành số thực
 4. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

8.Trong Javascript hàm parseFloat() dùng để làm gì?

 1. Chuyển một chuỗi thành số
 2. Chuyển một chuỗi thành số thực
 3. Chuyển một chuỗi thành số nguyên
 4. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

9.Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?

 1. Hiện một thông báo nhập thông tin
 2. Hiện một thông báo dạng yes, No
 3. Cả hai dạng trên
 4. Không có lệnh nào đúng

10.Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:

 1. Khi bắt đầu chương trình chạy
 2. Khi click chuột
 3. Khi kết thúc một chương trình
 4. Khi di chuyển chuột qua.

11.Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?

 1. Khi bắt đầu chương trình chạy
 2. Khi click chuột
 3. Khi kết thúc một chương trình
 4. Khi di chuyển chuột qua.

12.Trong Javascript sự kiện Onblur thực hiện khi nào?

 1. Khi một đối tượng trong form mất focus.
 2. Khi một đối tượng trong form có focus
 3. Khi di chuyển con chuột qua form.
 4. Khi click chuột vào nút lệnh

13.Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

 1. Khi một đối tượng trong form mất focus.
 2. Khi một đối tượng trong form có focus
 3. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form.
 4. Khi click chuột vào nút lệnh

14.Trong Javascript sự kiện Onclick thực hiện khi nào?

 1. Khi một đối tượng trong form mất focus.
 2. Khi một đối tượng trong form có focus
 3. Khi click chuột vào một đối tượng trong form.
 4. Khi click chuột vào nút lệnh

15.Thẻ <Frame src=” duong dan ”>

 1. Dùng để chèn ảnh
 2. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
 3. Tất cả dạng trên
 4. Không có ý nào ở trên

16.Trong Javascript đoạn mã sau cho ra kết quả gì?

<head>

<script>

function kiemtra(){

window.open(“http://www.vnn.vn”,”Chao”);

}
</script>

</head>
<body onload =”kiemtra()”></body>

 1. Khi chạy thì một trang khác (VNN) được hiện ra.
 2. Không chạy được vì sai
 3. Khi kết thúc thì một site khác hiện ra
 4. Hiện một trang vnn duy nhất.

17.Thẻ <input type=”text” …> dùng để làm gì?

 1. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 2. Tạo một ô password
 3. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 4. Tất cả các ý trên

18.Thẻ <input type=”Password” …> dùng để làm gì?

 1. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 2. Tạo một ô password
 3. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 4. Tất cả các ý trên

19.Thẻ <textarea rows= cols = …></texterea> dùng để làm gì?

 1. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 2. Tạo một ô password
 3. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 4. Tất cả các ý trên

20.Thẻ <input type=”Submit” …> dùng để làm gì?

 1. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 2. Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi
 3. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 4. Tất cả các ý trên

21.Thẻ <input type=”Radio” …> dùng để làm gì?

 1. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 2. Tạo một nhóm đối tượng chọn nhưng chọn duy nhất
 3. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 4. Tất cả các ý trên

22.Thẻ <input type=”checkbox” …> dùng để làm gì?

 1. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 2. Tạo một nhóm đối tượng chọn được nhiều đối tượng
 3. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 4. Tất cả các ý trên

23.Thẻ <input type=”button” …> dùng để làm gì?

 1. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 2. Tạo một nút lệnh lên trên form
 3. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 4. Tất cả các ý trên

24.Lệnh lặp for có dạng như thế nào?

 1. For ( biến = Giá trị đầu, Điều kiện, Giá trị tăng)
 2. For ( biến = Giá trị đầu, Giá trị tăng, điều kiện)
 3. For ( biến = Điều kiện, Giá trị tăng Giá trị cuối)
 4. Tất cả các dạng trên.

25.Vòng lặp While là dạng vòng lặp?

 1. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp
 2. Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện
 3. Cả hai dạng trên
 4. Không tồn tại dạng nào ở trên.

26.Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?

 1. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp
 2. Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện
 3. Cả hai dạng trên
 4. Không có dạng nào.

27.Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?

 1. Ngưng vòng for nếu gặp lệnh này
 2. Không có ý nghĩa trong vòng lặp
 3. Nhảy đến một tập lệnh khác
 4. Không thể kết hợp được.

28.Hàm alert() dùng để làm gì?

 1. Dùng để hiện một thông.
 2. Dùng để hiện một thông báo nhập
 3. Dùng để chuyển đổi số sang chữ
 4. Tất cả các dạng trên.

29.Thẻ <Frameset cols> </frameset>

 1. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột
 2. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
 3. Tất cả dạng trên
 4. Không có ý nào ở trên.

30.Thẻ <Frameset rows > </frameset>

 1. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột
 2. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
 3. Tất cả dạng trên
 4. Không có ý nào ở trên

31.CSS là viết tắt của?

 1. Creative Style Sheets
 2. Computer Style Sheets
 3. Cascading Style Sheets
 4. Colorful Style Sheets

32.Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?

 1. <style src=”mystyle.css”>
 2. <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
 3. <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css”>
 4. Tất cả các câu trên đều sai.

33.Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file xHTML?

 1. In the <body> section
 2. In the <head> section
 3. At the top of the document
 4. At the end of the document

34.Tag nào định nghĩa CSS ở ngay trong file xHTML?

 1. <css>
 2. <script>
 3. <style>
 4. Tất cả các câu trên đều sai.

35.Thuộc tính nào định nghĩa CSS ngay trong 1 tag?

 1. Font
 2. Class
 3. Style
 4. Styles

36.Dòng nào tuân theo đúng cú pháp của CSS?

 1. body {color: black}
 2. {body;color:black}
 3. body:color=black
 4. {body:color=black(body}

37.Dòng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong CSS?

 1. /* this is a comment */
 2. // this is a comment //
 3. ‘ this is a comment
 4. // this is a comment

38.Dòng nào dùng để thay đổi màu nền?

 1. color:
 2. bgcolor:
 3. background-color:
 4. Tất cả các câu trên đều sai.

39.Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <h1> ?

 1. h1.all {background-color:#FFFFFF}
 2. h1 {background-color:#FFFFFF}
 3. all.h1 {background-color:#FFFFFF}
 4. Tất cả các câu trên đều sai.

40.Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?

 1. text-color=
 2. fgcolor:
 3. color:
 4. text-color.

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                                                       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Để học và làm bài thi tốt. Học viên có thể mua thêm giáo trình liên quan môn học. Học viên nên dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu( từ sách giáo khoa, tài liệu trên mạng,vvv các video thực hành) để đạt kết quả tốt nhất.

Note: Học viên đăng kí học tại trường hoặc cần lấy link tải đề vui lòng liên hệ thầy/cô đang hỗ trợ để được hướng dẫn làm bài Hoặc gửi email về: phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Tìm hiểu thêm: tuyển sinh công nghệ thông tin, học trung cấp công nghệ thông tin, ngành trung cấp cntt, trường trung cấp cntt, trường nghề cntt, tuyển sinh cntt, tuyển sinh hệ trung cấp cntt, xét tuyển trung cấp cntt, trường trung cấp nghề cntt, học trung cấp cntt ở đâu, Trung cấp cntt, Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Hà Nội, chương trình đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, học trung cấp từ xa, trung cấp từ xa, trung cấp online, công nghệ thông tin VB2

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .