Đáp án- Đề số 10-Môn Tiếng Anh-IL0010

Môn Tiếng Anh

Đáp án- Đề số 10-Môn Tiếng Anh-IL0010

 

 

PART I : WRITING AND READING (8 marks)

A/ Grammar and reading comprehension (6 marks) 

Section 1 (0.5 mark) : Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others :

1B                 2C                 3D                 4A                   5B

Section 2 (0.5 mark) : Choose the word whose main stress is placed differently from the others :

6C                 7A                 8B                 9A                   10C

Section 3 (3 marks) : You must choose the word or phrase which best completes each sentence.

11D               12B               13C               14D                 15C

16D               17B               18D               19A                 20B

21B               22C               23B               24A                 25A

Section 4 (1 mark) : Fill each of the numbered blanks in the following passage. Choose the correct word in each space.

26A               27B               28C               29B                 30D

31A               32C               33D               34A                 35B

Section 5 (1 mark) : Read the following passage carefully and choose the correct answer to each of the questions below it :

36B               37C               38D               39B                 40D

B/ Writing (2 marks) :

       Write a composition from 50 to 80 words on this topic : Your hobbies

Introduction   :    0.3 mark

Content          :  0.35 mark

Syntax            :  0.35 mark

Structure        :  0.35 mark

Punctuation    : 0.35 mark

Conclusion     :   0.3 mark

PART II : LISTENING (2 marks)

Section 1 (1 mark) : Listen and choose the best answer.

1B                 2C                 3A                 4B                   5C

Section 2 (1 mark) : Listen to the conversation and fill in the missing information in the spaces for each question

 1. things    7. problem          8. any                         9. tired             10. nothing                                                                   11.hurts         12. glasses           13. too           14. think            15. invited

 

————–HẾT————-

 

Note: Học viên nhớ dò đúng mã đề để không bị sai lệch kết quả, trong quá trình làm đề có gì không hiểu hay thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ : phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .