Đáp án-Đề số 09-Môn Tiếng Anh- IL0009

Môn Tiếng Anh

Đáp án- Đề số 09-môn tiếng Anh- IL0009

 

 

PART I : WRITING AND READING (8 marks)

A/ Reading (6 marks)

Section 1 (3 marks) : You must choose the word or phrase which best completes each sentence.

1B                  2B                3C                 4B                   5A

6A                   7A               8D                 9A                   10B

11C               12B               13A               14A                 15D

Section 2 (1 mark) : Fill each of the numbered blanks in the following passage. Choose the correct word in each space.

16A               17D               18A               19B                 20B

21A               22B               23A               24D                 25B

Section 3 (2 marks) : Read the following passage carefully and choose the correct answer to each of the questions below it :

26C               27D               28A               29B                 30C

B/ Writing (2 marks) :

       Write a composition from 50 to 80 words on this topic : Talk about yourself

Introduction   :    0.3 mark

Content          :  0.35 mark

Syntax            :  0.35 mark

Structure        :  0.35 mark

Punctuation    : 0.35 mark

Conclusion     :   0.3 mark

PART II : LISTENING (2 marks)

Section 1 (1 mark) : Listen to the conversation and choose the best answer A, B, C or D

1A                 2A                 3C                 4B                   5B

Section 2 (1 mark) : Listen to the conversation and fill in the missing information in the spaces for each question

  1.  would               7. change            8. driver’s                     9. questions                 10. think                                              11.usually           12. lunch                      13. food                         14. sounds                   15. Don’t

 

 

————–HẾT————-

 

Note: Học viên nhớ dò đúng mã đề để không bị sai lệch kết quả, trong quá trình làm đề có gì không hiểu hay thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ : phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .