Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ – NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN HỌC

    MÔN:  NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

   Ngành: TIẾNG TRUNG                                                             Thời gian: 30 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 30 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

 

110 题,每一个句子下面都有一个指定词语,句中 ABCD 是供选择的四个不同位置,请判断这一词语放在句子中哪个位置上恰当

1. 那出京剧   A 我    B去看了     C一次,  D终于看懂了。(又)

2. 谁不知道    A 你的男朋友是    B一个    C人     D呢!   (怎样)

3. 你看得   A出来吗? 他穿      B那件大衣     C 有点儿      D 不合适。(的确)

4.  A说走     B走      C,我们马上       D动身吧。 (就)

5.      A现在      B哥哥     C在车库给客人      D 修摩托车呢。(正)

6.去年   A到中国        B来以后, C 我          D 去东北旅游过一次。(曾)

7. 写      A下我的          B手机号码,有什么事           C 赶快给我         D 电话。 (好)

8. A我希望找一位           B四十岁         C 的               D 中年男性作伴侣。(左右)

9. 他说听音乐    A是       B他         C工作之外         D最大的享受。(可能)

10.   A玛丽从下午五点       B就      C站在外面      D 等她的男朋友。 (一直)

11-20题, 下面每一个句子都有一个空儿,请在A,B,C,D四个答案中选择唯一恰当的填上

11. 老伴儿走失的这些年………….  ,我一直也没有放弃寻找,可至今仍无下落。

A.去

B.后

C.前

D.来

12.公司决定自即日起严禁在厂区内吸烟和吃东西,………….  人都不能违反规定。

A.任何

B. 有些

C. 有的

D. 在意

13. 在医生护士的精心照料………….,父亲的身体终于转危为安了。

A.上

B.下

C.后

D.中

14.去年九月我们一起来到了北京,打………….以后,我们再也没有什么联系了。

A. 那里

B. 那样

C.那

D. 那么

15. 我们每一个人在出生的时候,这个世界………….没有给我们事先准备任何位置。

A.并

B.只

C. 还是

D. 已经

16. ………….医学专家介绍,任何一种药品,长期服用都会产生副作用。

A. 据说

B. 依靠

C.靠

D. 据

17. 昨天最高三十摄氏度,今天三十二摄氏度,今天不昨天………….

A. 有点儿热

B. 热有点儿

C. 一点儿热

D.热一点儿

18. 王刚每天早就到了,可今天到现在还没有来,………….他一定有什么事。

A. 可是

B.于是

C. 可见

D. 从此

19. ………….大家都知道读书非常重要, ………….不要忘记,有时读书也有副作用。

A.哪怕……也….

B.如果…….那么………

C.因为………所以……….

D.虽然……….但是………….

20. 我们这里的冬天冷得不得了,………….穿上厚厚的军大衣,…………. 一样受不了。

A.如果………….那么………….

B.既………….又………….

C.即使………….也………….

D.不但………….反而………….

2130题,每个句子都有一个划线的词语,A, B, C, D 四个答案是对这一划线词语的不同解释,请选择最接近该词语的一种解释(20)

21. 他现在非常刻苦,和以前可大不一样了。

A.努力

B. 困难

C. 劳累

D. 忙碌

22. 夫妻生活在一起,偶尔争吵两句是难免的。

A. 很不应该

B. 可以避免

C. 不能避免

D. 十分危险

23. 既然你们个个都想去,那我也没有什么意见。

A. 两人

B. 少数人

C. 多数人

D.以要本

24. 王老师今天要出院,我们给他买了一束鲜花。

A. 离开家

B. 离开医院

C. 离开学院

D.出国

25. 我好容易才听明白他的意思。

A. 很清楚

B. 很容易

C. 费很大力气

D.幸筷

26. 现在城里的青少年很重视自己的生日。每到生日,往往把自己的同学和朋友请来庆祝一番

A. 一种

B.一样

C.一件

D. 一回

27. 阿城,你千万不要灰心。

A.一定

B. 非常多

C. 想尽办法

D. 很长时间

28. 走的那天晚上,她喝醉了。

A. 分别

B. 当面

C. 达到

D. 快要

29. 我望着他,不知说什么好。

A. 短时间内

B. 从生到死

C. 一小时

D. 偶然

30. 我从未种过蔬菜,真不知道怎么干。

A.以前

B.从来没有

C.从此

D.从小

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .