ĐỀ THI THỰC HÀNH-Ngành Tiếng Trung-Đề 2

                                                                ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

                                                      MÔN: Thực hành nghề nghiệp

                                                                      Ngành: Tiếng Trung                                                                                      

                       Đề s 2                                               Thời gian: 75 phút

—————————————————————————————————

Chọn thanh mẫu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống:

Câu 1: Phiên âm đúng của từ 逐步 là: ………..úbù.

 1. z         B. ch          C. zh          D. c

Câu 2: Phiên âm đúng của từ 森林 là: ………..ēnlín.

 1. sh       B. s            C. c            D. z

Câu 3: Phiên âm đúng của từ 长大 là: …………ăngdà.

 1. ch       B. zh          C. z            D. sh

Chọn vận mẫu và thanh điệu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống:

Câu 4: Phiên âm đúng của từ 倔强 là: j…………jiàng.

 1. ú         B. ué          C. ǘ            D. ié

Câu 5: Phiên âm đúng của từ 后悔 là: hòuh……….. .

 1. uĭ        B. uì           C. ěi           D. ŭn

Câu 6: Phiên âm đúng của từ 英雄 là: yīngx………….. .

 1. úng     B. ióng       C. óng        D. iōng

Câu 7: Phiên âm đúng của từ 握手 là: ……………shǒu.

 1. wò      B. wù          C. wà         D. wèi

 

Chọn thanh điệu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống:

Câu 8: Phiên âm đúng của từ 骄傲 là: …………………. .

 1. jiāo’ào         B. jiào`ào          C. jiāo`āo        D. jiào’āo

Câu 9: Phiên âm đúng của từ 姑娘 là: ……………………. .

 1. gùniáng      B. gūniáng         C. gūniang      D. gūniàng

Câu 10: Phiên âm đúng của từ 危害 là: …………………….. .

 1. wēihài         B. wēihāi           C. wèihài         D. wèihāi

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/cụm từ gạch chân trong các

câu sau:

Câu 11: 我们都是一家人,还分什么彼此?

 1. 轻重       B. 大小      C. 你我       D. 好坏

Câu 12: 这种迅速的传递方式还可以使报刊不断地更新。

 1. 重新       B. 革新      C. 修补       D. 改良

Câu 13: 他从来没有跟局长一起搞案子的经历。

 1. 代词       B. 名词      C. 动词       D. 形容词

Câu 14: 老孙头在后院挖了一口井,也许有十几米深。

 1. 名词       B. 动词      C. 量词       D. 代词

Câu 15: 他把医疗当作职业,对技术十分重视。

 1. 拿           B. 被         C. 叫           D. 让

Câu 16: 电脑我不懂,这事得找小于。

 1. 可能        B. 应该     C. 最好        D. 马上

Câu 17: 我们赢了,所有的人都不由得欢呼起来。

 1. 不得不      B. 只得    C. 禁不住    D. 说不定

Câu 18: 人活着总得有个图吧。

 1. 地图          B. 图画     C. 计划       D. 画像

Câu 19: 这件事小张未必知道。

 1. 不可能       B. 不必     C. 一定       D. 不一定

Câu 20: 邢老汉说什么也看不惯现在的年轻人。

 1. 看不见       B. 看不清       C. 不喜欢      D. 看不透

Câu 21: 大家都欢天喜地地准备联欢,谁知道他竟生起气来。

 1. 没人知道     B. 有人看到    C. 没想到      D. 有人注意到

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau:

Câu 22: …………………去中国的机会,我买了很多书。

 1. 趁着           B. 顺着         C. 随着           D. 靠着

Câu 23: 你们学校每天早上七点上课,那几点………………….?

 1. 下课           B. 下班          C. 上班          D. 上学

Câu 24: 这些人更………………..富有挑战性的工作。

 1. 看到           B. 重视          C. 看一下       D. 看见

Câu 25: 现在的大学生必须不断……………….自身能力和素质。

 1. 掌握            B. 吸收         C. 提高           D. 锻炼

Câu 26: 我们的国家还很…………………,但是物质的贫乏并不等于精神的贫乏。

 1. 多                B. 大            C. 穷               D. 美

Câu 27: 我去书店买了一些……………..中国文学方面的书。

 1. 关于            B. 对于         C. 对                D. 向

Câu 28: 他………………..胶水把邮票粘到信封上。

 1. 向                B. 用            C. 跟                 D. 在

Câu 29: 这么好的天气,……..在家呆着,还……..出去走走好。

 1. 因为……所以……
 2. 虽然……但是……
 3. 与其 ……不如……
 4. 不但……而且……

Câu 30: 今天我只买一本汉越词典,……………..我都不买。

 1. 别的        B. 有的      C. 别人      D. 别的人

Câu 31: 这次考试,他……………….能取得好成绩。

 1. 特殊        B. 非常      C. 准          D. 特意

Câu 32: 因为他说得………..慢……….清楚,所以我们都听懂了。

 1. 一边 ……一边……
 2. 边 …… 边 ……
 3. 一方面……一方面……
 4. 又…… 又……

Câu 33: 他……….. 汉语学得好,………. 英语学得也好。

 1. 不仅 ……而且……
 2. 既……又……
 3. 虽然……但是……
 4. 宁愿……也……

Câu 34: 弟弟打破了那…………………窗户。

 1. 扇       B. 片      C. 面       D. 张

Câu 35: 这个词的用法,连好多有经验的老师也说不……………。

 1. 过来   B. 起来   C. 下来   D. 上来

Câu 36: ………………你说得多好,我们都不会相信你所说的话。

 1. 即使   B. 假如   C. 无论   D. 只管

Câu 37: 这些事,动嘴容易,做 …..可就不那么简单了。没点儿实干精神根本办不成。

 1. 起来   B. 出来   C. 上来   D. 过来

Câu 38: 我们到三楼看望一……………..人家。

 1. 口      B. 位       C. 户       D. 名

Câu 39: 近些年来,少林武术的名字………….. 叫………….响。

 1. 又……又……
 2. 不但……而且……
 3. 越……越……
 4. 一边……一边……

Câu 40: 这件事……………讨论来讨论去,也没作出什么决定。

 1. 自己      B. 本人      C. 大家       D. 人物

Câu 41: 小王…………..跟客人打招呼,………….从客人手中接过行李。

 1. 虽说……还是……
 2. 一边……一边……
 3. 如果……就……
 4. 因为……所以……

Câu 42: 老师要求同学们…………….助人为乐………….主题写一篇文章。

 1. 对……来说
 2. 以……为……
 3. 为……所……
 4. 由……组成

Câu 43: 一些同学白天睡觉晚上学习,作息时间不正常,应该调整……………..。

 1. 起来       B. 回来       C. 上来       D. 过来

Câu 44: 开个茶话会,大家喝着茶,说说心里话,这样就很好……………!

 1. 嘛           B. 了          C. 呢           D. 吗

Câu 45: 那里虽然是深冬季节,新鲜蔬菜……………是价格平稳,品种多样。

 1. 依然        B. 自然       C. 当然      D. 显然

Câu 46: 今天的报纸上报道了两……………惊人的消息。

 1. 则           B. 篇           C. 页          D. 张

Câu 47: 在公园门口等妈妈的小女孩手里拿着……………….。

 1. 一个大大红的苹果
 2. 一个大大的红苹果
 3. 红的大大一个苹果
 4. 一个红的大大苹果

Câu 48: 这些孩子是多么可爱啊!那一……….笑脸就像盛开的花朵那样灿烂!

 1. 块块       B. 面面        C. 张张         D. 朵朵

Câu 49: 我………………捡了回来。

 1. 把他扔出去的球        B. 把他的球仍出去       C. 扔出去把他的球      D. 扔出去的球把他

Câu 50: 怎么回事,……………..不明白了。

 1. 越你说越我             B. 越说你越我            C. 你越说我越               D. 你越说越我

 

Từ 4 vị trí A, B, C, D cho trước trong các câu sau, chọn vị trí đúng cho từ/cụm từ trong

ngoặc:

Câu 51: 现在 A 请你 B 介绍 C 一下展览情况吧 D 。(给大家)

Câu 52: A 他 B 会说汉语,而且说 C 得跟中国人 D 一样流利。(不但)

Câu 53: 长 A 空 B 的文章 C 没人 D 要看。(而)

Câu 54: A 这些年轻人想的、B 说的、C 做的 D 我们年轻的时候可不太一样了。(和)

Câu 55: 我有 A 一个 B 柔软 C 的垫子 D 。(特别)

Câu 56: 这顶白帽子挂 A 在这儿 B 好几天 C ,也没人来拿 D ,不知是谁的。(了)

Câu 57: 那部 A 爱国 B 电影在孩子们 C 中间产生 D 影响很大。(的)

 

Câu 58: Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D):

 1. 我想跟你一块儿去图书馆看书。
 2. 我想跟你去图书馆看书一块儿。
 3. 我一块儿想跟你去图书馆看书。
 4. 我想跟你去一块儿图书馆看书。

Câu 59:

 1. 她没给我讲那个故事。
 2. 她给我没讲那个故事。
 3. 她给没我讲那个故事。
 4. 她没给那个故事讲我。

Câu 60:

 1. 庄稼成熟了秋天。
 2. 成熟了庄稼秋天。
 3. 成熟了秋天庄稼。
 4. 秋天庄稼成熟了。

 

Đọc kỹ bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ

trống, từ câu 61 đến câu 70:

一位美国小伙子看中了一位中国姑娘,便…(61)…追着不放。最后,中国姑娘辞掉了

…(62)…人羡慕的工作,跟美国小伙子结了婚,飞到大洋彼岸…(63)…了。

“我放弃了那么好的工作,远离父母跟你到美国来,这可是我…(64)…你作出的牺牲”

中国姑娘说。她以为这样说能…(65)…他感动的,没想到他只是说:“不,不,我不认为这是

…(66)…牺牲,在我看来,这只是你的一种选择。”

她后来…(67)…认识到,美国人在人际交往中,只会尊重你的选择,而不会…(68)…你的牺

牲。这就意味着:你作出的所有决定,都必须符合你自己的心愿,符合自己的心愿才能成为自

己的真正选择。这样与人打交道,才会拥有真正的平等,同时也才能赢得他人的尊重。那位美

国小伙子是一位通晓六国语言的医生,在美国很…(69)…赚钱的,他工作一个小时就有一百美元

的收入。但是她却跟国内的朋友说:“我必须工作,必须学会自己赚钱。…(70)…没有经济上的

独立,就不可能作出真正符合自己心愿的选择,也就不可能赢得他长久的尊重。”

Câu 61: A. 一直 B. 从来 C. 直接 D. 轻易

Câu 62: A. 把 B. 令 C. 连 D. 跟

Câu 63: A. 走 B. 上 C. 去 D. 跑

Câu 64: A. 使 B. 跟 C. 被 D. 为

Câu 65: A. 使 B. 替 C. 给 D. 在

Câu 66: A. 什么 B. 怎么 C. 多么 D. 好像

Câu 67: A. 就 B. 才 C. 又 D. 再

Câu 68: A. 同意 B. 反对 C. 承认 D. 答应

Câu 69: A. 一定 B. 方便 C. 困难 D. 容易

Câu 70: A. 如果 B. 虽然 C. 不仅 D. 尽管

 

 

 

———HẾT———

                                                                   Giảng viên ra đề

                                                        

                                                                                          Thạc sỹ Lý Quốc Phú

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .