Đáp án – Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non – MN BẾN THÀNH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

CÂU 1. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRƯƠNG TRÌNH THEO NĂM

GỢI Ý: ( HỌC SINH DỰA VÀO GỢI Ý ĐỂ HOÀN THIỆN BÀI)

Kế hoạch thực hiện chương tình cả năm học đưa ra một cái nhìn tổng thể về cơ hội học tập, mục tiêu giáo dục mà trường mầm non cung cấp cho trẻ. Đây là kế hoạch cả năm nhằm đảm bảo các lĩnh vực phát triển của trẻ đều được chú trọng. Trong kế hoạch đó, giáo viên sẽ dự kiến những nội dung giáo dục cơ bản của từng lĩnh vực. Khi xây dựng kế hoạch thực hiện, giáo viên sẽ dựa vào những căn cứ sau:

 1. Mục tiêu cuối độ tuổi và nội dung chương trình giáo dục mầm non.
 2. Điều kiện vùng miền và thực tế của địa phương.
 3. Điều kiện thực tế ở lớp mình: Khả năng phát triển của trẻ, số lượng trẻ trên cô, số lượng trẻ trong lớp, cơ sở vật chất: Phòng nhóm, sân chơi và thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dùng và đồ chơi, nhu cầu và sự tham gia của cha mẹ vào chăm sóc- giáo dục trẻ.

Có thể xây dựng kế hoạch theo các bước:

 • Giáo viên xác định mục tiêu giáo dục của trẻ ( đây là những mong đợi đến cuối năm học trẻ có thể biết được và có thể làm được ở từng lĩnh vực).
 • Liệt kê nội dung cơ bản của từng lĩnh vực theo độ tuổi được quy định trong chương trình.
 • Tiếp đó, giáo viên đối chiếu với thực tiễn địa phương: Đặc điểm cơ bản của trẻ trong nhóm. Lớp của mình; tài liệu học liệu đã có thể chọn lọc, thêm hoặc lược bớt những nội dung không phù hợp( cao hơn hoặc thấp hơn so với khả năng của trẻ, không gần gũi với trẻ).

Nhóm trẻ:………..Trường:………..

 

 

Mục tiêu giáo dục:
Nội dung giáo dục theo các lĩnh vực phát triển
Phát triển thể chất Phát triển nhận thức Phát triển ngôn ngữ Phát triển tình cảm- xã hội

Lớp:……….Trường: …………………

 

 

Mục tiêu giáo dục
Nội dung giáo dục theo các lĩnh vực phát triển
Phát triển thể chất Phát triển nhận thức Phát triển ngôn ngữ Phát triển thẩm mĩ Phát triển tình cảm-xã hội Dự kiến chủ

(thời gian)

         

 

 

 

Cần coi đây là kế hoạch định hướng chung cho cả năm, do đó không cần làm quá chi tiết để có thể thay đổi theo diễn biến thực tế của thời điểm thực hiện chương trình. Yêu cầu của kế hoach này là bao quát các nội dung cơ bản của từng lĩnh vực phát triển của trẻ.

Nội dung phát triển trẻ theo các lĩnh vực sẽ là cơ sở để giáo viên lập kế hoạch thực hiện chương trình theo tháng, chủ đề.

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .