Đáp án-Đề số 46- ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ- NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ-IL0046

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN

Ngành: Kế toán doanh nghiệp    –   Trình độ trung cấp

Môn: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ

Câu 1: Khi nhận được các chỉ thị không đầy đủ hoặc không rõ ràng để thông báo thư tín dụng thì ai có trách nhiệm phải cung cấp các thông tin cần thiết không chậm trễ để giúp NHTB xác minh tính chân thật bề ngoài của thư tín dụng

A. XK

B. NK

C. NHPH

D. NHXK

Câu 2: Người ký trả tiền kỳ phiếu là

A. NK

B. Xk

C. cả A và B

Câu 3: Khi nhận đc các chỉ thị không đầy đủ hoặc không rõ ràng để thông báo thư tín dụng thì NHTB có thể thông báo sơ bộ cho người hưởng lợi biết mà không phải chịu trách nhiệm gì là

A. đúng

B. sai

Câu 4: Trong thanh toán nhờ thu người kí chấp nhận hối phiếu là

A. XK

B. NK

C. NH

Câu 5: Sử dụng L/C xác nhận trong TH người XK không tin tưởng vào khả năng thanh toán của NHPH là

A. đúng

B. sai

Câu 6: Sử dụng D/P kỳ hạn trong thanh toán nhờ thu an toàn cho nhà XK hơn D/A

A. đúng

B. sai

Câu 7: Người kí phát kì phiếu là

A. NK

B. XK

C. cả A và B

Câu 8: Người ký phát B/E là

A. NH

B. XK

C. tuỳ thuộc vào B/E sử dụng

Câu 9: việc đánh số trên từng tờ hối phiếu là căn cứ xác định bản chính, bản phụ là

A. đúng

B. sai

Câu 10: để hạn chế rủi ro cho mình trong thanh toán nhờ thu nhà XK nên lựa chọn hối phiếu trơn là

A. đúng

B. sai

Câu 11: Trong nghiệp vụ tín dụng chứng từ tất cả các bên hữu quan chỉ giao dịch căn cứ vào

A. chứng từ

B. hàng hoá, dịch vụ

C. các giao dịch khác mà chứng từ có thẻ liên quan đến

Câu 12: Đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong HĐTM phải là ngoại tệ tự do chuyển đổi là

A. đúng

B. sai

Câu 13: Trong thanh toán nhờ thu người phải trả tiền hối phiếu là

A. XK

B. NK

C. NH

Câu 14: Trong thanh toán nhờ thu người ký hậu hối phiếu là

A. XK

B. NK

C. NH

Câu 15: NH chuyển chứng từ (Remitting bank) phải kiểm tra nội dung chứng từ trong giấy nhờ thu là

A. đúng

B. sai

Câu 16: Trong thương mại quốc tế nhà XK nên sử dụng loại sec nao

A. đích danh

B. gạch chéo

C. xác nhận

Câu 17: Giấy chứng nhận hàng hoá ai ký phát

A. người NK

B. người XK

C. nhà sản xuất

D. nhà sản xuất, 1 tổ chức pháp nhân

Câu 18: Bộ chứng từ thanh toán quốc tế do ai lập

A. nhà XK

B. nhà NK

C. NHXK

D. NHNK

Câu 19: Trong vận đơn đường biển ghi cước phí “Freight prepaid” thể hiện đây là cơ sở giao hàng gì

A. FOB

B. FAS

C. CIF

D. EXW

Câu 20: Trong vận đơn đường biển ghi cước phí “Freight to collect” thể hiện đây là điều khoản cơ sở giao hàng gì?

A. FOB

B. CIF

C. C&F

D. CPT

Câu 21: Trong thương mại quốc tế loại hối phiếu nào được sử dụng phổ biến

A. trả ngay, đích danh

B. kì hạn, vô danh

C. NH

D. theo lệnh

Câu 22: Trong thương mại quốc tế loại sec nào được sử dụng phổ biến

A. đích danh

B. vô danh

C. theo lệnh

D. xác nhận

Câu 23: Mục “người nhận hàng” ở vận đơn đường biển trong bộ chứng từ thanh toán nhờ thu là ai?

A. NHNK

B. người NK

C. đại diện người XK

D. NH đc chỉ định

Câu 24: Các tờ hối phiếu có thời hạn và số tiền giống nhau loại nào có khả năng chuyển ngượng cao hơn

A. hối phiếu theo lệnh

B. hối phiếu trong thanh toán nhờ thu

C. hối phiếu trong thanh toán L/C

D. hối phiếu đc bảo lãnh

Câu 25: Trong thương mại quốc tế khi nào lệnh (giấy) nhờ thu được nhà XK lập

A. trước khi giao hàng

B. sau khi giao hàng

C. đúng lúc giao hàng

D. nhà NK nhận đc hàng hoá

Câu 26: Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong bộ chứng từ thanh toán L/C là ai?

A. người NK

B. đại diện của người NK

C. theo lệnh của NHPH L/C

D. NH được chỉ định

Câu 27: Khi nào giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá được ký phát

A. trước ngày giao hàng

B. cùng ngày giao hàng

C. sau ngày giao hàng

D. do NH đc lựa chọn

Câu 28: Ngày ký phát hoá đơn thương mại là ngày nào

A. trước ngày giao hàng

B. sau ngày chứng nhận bảo hiểm

C. sau ngày vận đơn đường biển

D. do người vận chuyển quyết định

Câu 29: Khi nào vận đơn đường biển được ký phát

A. trước ngày hối phiếu trả ngay

B. trước ngày bảo hiểm

C. trước ngày hoá đơn thương mại

D. sau ngày hoá đơn thương mại

Câu 30: Trong hợp đồng thanh toán chậm nhà XK nên chọn hối phiếu gì

A. trả ngay

B. có ký chấp nhận

C. hối phiếu NH

D. có bảo lãnh

Câu 31: Trong thương mại quốc tế nhà XK nên sử dụng loại sec gì

A. theo lệnh

B. gạch chéo

C. đích danh

D. xác nhận

Câu 32: Trong quan hệ thương mại quốc tế khi các bên tham gia hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau thì nên sử dụng phương thức thamh toán nào

A. chuyển tiền

B. mở TK ghi sổ

C. nhờ thu trơn

D. tín dụng chứng từ

Câu 33: Người thiết lập các điều khoản nhờ thu D/P là ai

A. Importer

B. Exporter

C. Remitting

D. Collecting bank

Câu 34: Trong thương mại quốc tế người yêu cầu sử dụng hình thức thanh toán chuyển tiền (T/T, M/T) là ai

A. người NK

B. người XK

C. NH bên NK

D. NH bên XK

Câu 35: Thời hạn giao hàng của L/C giáp lưng với L/C gốc phải như thế nào?

A. trước

B. sau

C. cùng ngày

D. tuỳ người giao hàng chọn

Câu 36: Trong phương thức gia công thương mại quốc tế các bên có thể áp dụng loại L/C nào dưới đây

A. Irrevocable credit

B. confirmed credit

C. Reciprocal credit

D. Red clause credit

Câu 37: Bảo lãnh thanh toán hàng hoá XNK có lợi cho ai

A. người NK

B. người XK

C. NH NK

D. NH XK

Câu 38: Bộ chứng từ thương mại quốc tế được lập theo yêu cầu của ai

A. nhà XK

B. nhà NK

C. NHXK

D. NHNK

Câu 39: Trong phương thức thanh toán nhờ thu trơn (clean collection), nhà XK phải xuất trình chứng từ nào?

A. Bill of lading

B. Bill of exchange

C. Invoice

D. Contract

Câu 40: Ai là người ký phát hối phiếu L/C

A. người XK

B. NH thông báo

C. người thụ hưởng

D. NH được uỷ quyền

Câu 41: Ai là quyết định sửa đổi L/C

A. người XK

B. người NK

C. NH thông báo

D. NH phát hành

Câu 42: L/C được xác định có lợi cho ai

A. người NK

B. người XK

C. NHPH

D. NH thông báo

Câu 43: Tiền ký quỹ xác nhận L/C do ai trả

A. người NK

B. người XK

C. NHPH L/C

D. NH thông báo

Câu 44: Người chịu trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng trong thanh toán L/C là ai?

A. người NK

B. NHPH

C. NH thông báo

Câu 45: Giả sử người XK không giao hàng nhưng xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với điều khoản của L/C thì NHPH xử lý như thế nào?

A. vẫn thanh toán

B. không thanh toán

C. thanh toán 50%

D. tuỳ NH quyết định

Câu 46: Ngày xuất trình chứng từ trong thanh toán L/C phải là ngày nào

A. trước hoặc cùng ngày giao hàng

B. cùng ngày giao hàng

C. sau ngày giao hàng

D. trước hoặc cùng ngày hết hạn hiệu lực L/C

Câu 47: Trong điều khoản giao hàng CIF trên B/L phải ghi phí cước như thế nào?

A. Freight to collect

B. Freight prepayable

C. Freight prepaid

D. Freight to be prepaid

Câu 48: Khi sử dụng L/C tuần hoàn sẽ có lợi cho ai

A. người NK

B. người XK

C. NHPH

D. NH thông báo

Câu 49: Khi sử dụng L/C có xác nhận sẽ có lợi cho người NK

A. đúng

B. sai

C. ko đúng hoàn toàn

D. tuỳ thuộc NHPH

Câu 50: “Reciprocal credit “được sử dụng trong trường hợp nào

A. hàng đổi hàng

B. NH 2 bên XNK tin tưởng nhau

C. nhà XK không tin tưởng NH trả tiền

D. 2 bên XNK mở tài khoản tại cùng 1 NH

Câu 51: Loại L/C nào đc sử dụng khi người XK đóng vai trò là người môi giới

A. Revoling credit

B. Transferable credit

C. Stand by credit

D. Red Clause credit

Câu 52: 1 hối phiếu thương mại kỳ hạn được người NK ký chấp nhận, hối phiếu đã được chuyển nhượng. Đến hạn thanh toán người NK không trả tiền hối phiếu với lý do hàng hoá họ nhận được kém chất lượng so với hợp đồng. Hỏi việc làm đó của người NK như thế nào?

A. đúng

B. sai

C. tuỳ NH quyết định

Câu 53: Khi nhận được bộ chứng từ thanh toán L/C NH phát hiện có 1 chứng từ không đúng quy định của L/C thì NH sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

A. phải kiểm tra

B. phải kiểm tra và gửi đi

C. gửi trả lại cho người xuất trình

D. gửi trả lại cho người xuất trình gửi chứng từ này đi mà không chịu trách nhiệm

Câu 54: Trong L/C xác nhận người có trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng là ai

A. Importer

B. Issuing bank

C. Advising bank

D. Confirming bank

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .