Đáp án- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN- Luật Tài Chính

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN HỌC

MÔN:Luật Tài Chính

   Ngành: Pháp Luật                                                                      Thời gian: 30 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 30 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

 1. Mức bội chi Ngân sách nhà nước được xác định bằng tổng mức bội chi của Ngân sách trung ương và Ngân sách địa phương trong năm ngân sách.
 1. Đúng
 2. Sai

 

2.Việc lập phê chuẩn dự toán Ngân sách nhà nước do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội thực hiện.

 1. Đúng
 2. Sai

 

3. Trong mọi trường hợp, dự toán ngân sách nhà nước phải được Quốc hội thông qua trước ngày 15/11 của năm trước.

 1. Đúng
 2. Sai

 

4. UBND là cơ quan có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách nhà nước cấp mình.

 1. Đúng
 2. Sai

 

5. Quỹ dự trữ tài chính là quỹ tiền tệ được sử dụng để khắc phục hậu quả của thiên tai.

 1. Đúng
 2. Sai

 

6. Số tăng thu ngân sách nhà nước được dùng để thưởng cho các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước theo quyết định của Chủ tịch UBND.

 1. Đúng
 2. Sai

 

7. Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của ngân sách nhà nước.

 1. Đúng
 2. Sai

 

8Bộ trưởng bộ tài chính là chủ thể duy nhất được quyền quyết định các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương.

 1. Đúng
 2. Sai

 

9.Dự phòng ngân sách nhà nước là một khoản mục trong dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách.

 1. Đúng
 2. Sai

 

10. Các khoản thu ngân sách nhà nước chỉ bao gồm các khoản thu phí, lệ phí.

 1. Đúng
 2. Sai

 

11.Khoản vay nợ của nước ngòai là khoản thu ngân sách nhà nước.

 1. Đúng
 2. Sai

 

12. Chi cho họat động quản lý Nhà nước là khoản chi không thường xuyên.

 1. Đúng
 2. Sai

 

13. Các đơn vị dự toán được trích lại 50% kết dư  ngân sách nhà nước để lập quỹ dự trữ.

 1. Đúng
 2. Sai

 

14.Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

 1. Đúng
 2. Sai

 

15.Nguồn vốn của các doanh nghiệp có thể hình thành từ việc phát hành cổ phiếu.

 1. Đúng
 2. Sai

 

16.Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

 1. Đúng
 2. Sai

 

17.Số tăng thu Ngân sách nhà nước được dùng để thưởng cho các đơn vị dự toán Ngân sách nhà nước theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

 1. Đúng
 2. Sai

 

18.Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

 1. Đúng
 2. Sai

 

19.Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của Ngân sách nhà nước.

 1. Đúng
 2. Sai

 

20.Số bổ sung có mục tiêu là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể.

 1. Đúng
 2. Sai

 

21. Pháp luật tài chính là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các chủ thể thực hiện họat động kinh doanh tiền tệ.

 1. Đúng
 2. Sai

 

22.Mức bố trí dự phòng từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp.

 1. Đúng
 2. Sai

 

23. Khoản thu 100% do cấp nào thu thì cấp đó được thụ hưởng.

 1. Đúng
 2. Sai

 

24. Dự toán ngân sách nhà nước do Quốc hội lập và phê chuẩn.

 1. Đúng
 2. Sai

 

25. Ngân hàng nhà nước và kho bạc nhà nước là cơ quan quản lý quỹ Ngân sách nhà nước của Chính phủ.

 1. Đúng
 2. Sai

 

 

26. Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách.

 1. Đúng
 2. Sai

 

27. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu do cấp ngân sách địa phương nào thì cấp ngân sách đó được hưởng 100%.

 1. Đúng
 2. Sai

 

 

28. Tất cả các cơ quan Nhà nước đều là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật chi ngân sách nhà nước.

 1. Đúng
 2. Sai

 

29. Kết dư ngân sách nhà nước hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ Nhà nước theo qui định của Pháp Luật Ngân sách hiện hành.

 1. Đúng
 2. Sai

 

30. Mức bội chi ngân sách nhà nước được xác định bằng tổng mức bội chi của Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương trong năm ngân sách.

 1. Đúng
 2. Sai

 

 

 

 

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  .