Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN- Luật Dân Sự

ĐỀ THI GIỮA MÔN HỌC

Học kỳ:                  Năm học:  

Môn thi: Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

Thời gian làm bài: 30 phút

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

ĐÁP ÁN

Câu hỏi: Trả lời ngắn gọn (nhận định đúng/sai, giải thích) các câu nhận định sau:

 1. Luật dân sự điều chỉnh tất cả các quan hệ tài sản và nhân thân trong giao lưu dân sự.

Nhận định này SAI, ngoài luật dân sự thì các ngành luật khác cũng có thể điều chỉnh các quan hệ nhân thân. (Ví dụLuật Hành chính điều chỉnh các quan hệ nhân thân không gắn liền với tài sản như: trình tự, thủ tục thay đổi họ tên).

 1. Người bị bệnh tâm thần là người mất năng lực hành vi dân sự.

Nhận định này SAI, người bị mất năng lực hành vi dân sự khi có quyết định của Tòa án dưới kết luận giám định của cơ quan chuyên môn.

 1. Phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự là mệnh lệnh và quyền uy.

Nhận định này SAI, Phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự là thoả thuận và tự định đoạt.

 1. Mọi pháp nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

Nhận định này SAI, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng có các quyền, nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích kinh doanh của mình. Ví dụ: Sở Tư pháp và Trường đại học Luật cùng là pháp nhân nhưng có quyền, nghĩa vụ, chức năng khác nhau.

 1. Quan hệ pháp luật dân sự tồn tại ngay cả khi không có quy phạm pháp luật dân sự nào trực tiếp điều chỉnh.

Nhận định này SAI, quan hệ pháp luật dân sự là những quan hệ xã hội phát sinh từ những lợi ích vật chất, lợi ích nhân thân được các quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh

 

——————-HẾT———————

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .