Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA CUỐI MÔN-LUẬT MÔI TRƯỜNG

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

 MÔN:  LUẬT MÔI TRƯỜNG

   Ngành:     Pháp Luật                                                                     Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 40 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

Câu 1:  Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có công suất 500 tấn sản phẩm/năm phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?

 1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 2. Kế hoạch bảo vệ môi trường
 3. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 4. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Câu 2: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định đối tượng nào trong các đối tượng sau đây không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

 1. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng
 2. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200m2
 3. Chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50m2
 4. Tất cả các đối tượng trên

Câu 3: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn bao nhiêu mét vuông sàn không phải đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

 1. < 500m2
 2. 500m2
 3. > 500m2
 4. ≤ 500m2

Câu 4: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước bao nhiêu hecta phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường?

 1. Tất cả các diện tích
 2. Dưới 5ha
 3. Từ 0,5 đến dưới 10ha
 4. Trên 10ha

Câu 5: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại bao nhiêu mét vuông phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường?

 1. Dưới 50m2
 2. Từ 50m2 đến dưới 1.000m2
 3. Trên 1000 m2
 4. Tất cả các diện tích

Câu 6: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ từ bao nhiêu mét vuông trở lên phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường?

 1. 100m2
 2. 150m2
 3. 200m2
 4. Các câu a, b, c đều sai

Câu 7: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy cho tàu có tải trọng dưới 1.000 DWT phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?

 1. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 2. Kế hoạch bảo vệ môi trường
 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 4. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Câu 8: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án nào sau đây phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 1. Dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công suất ≥ 1.000 tấn sản phẩm/năm
 2. Dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước ≥ 10ha
 3. Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại ≥ 1.000m2
 4. Tất cả các dự án trên

Câu 9: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong thời gian bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

 1. 10 ngày
 2. 20 ngày
 3. 15 ngày
 4. 30 ngày

 

Câu 10: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong trường hợp nào phải lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ?

 1. Thay đổi địa điểm
 2. Thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
 3. Thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
 4. Các câu trên đều sai

Câu 11: Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì thời điểm nào chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận?

 1. Trước khi triển khai dự án, phương án
 2. Trong khi triển khai dự án, phương án
 3. Sau khi triển khai dự án, phương án
 4. Câu a và b đúng

Câu 12: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì cơ quan nào thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên?

 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện
 2. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường của 1 trong 2 huyện/TP
 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường của cả 2 huyện/TP

Câu 13: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may có công suất bao nhiêu sản phẩm/năm trở lên (nếu có công đoạn giặt tẩy) phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 1. 20.000 sản phẩm/năm
 2. 30.000 sản phẩm/năm
 3. 40.000 sản phẩm/năm
 4. 50.000 sản phẩm/năm

Câu 14: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có công suất từ bao nhiêu tấn sản phẩm/năm trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 1. 500 tấn sản phẩm/năm
 2. 1.000 tấn sản phẩm/năm
 3. 1.500 tấn sản phẩm/năm
 4. 2.000 tấn sản phẩm/năm

 

 

Câu 15: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án khai thác cát có quy mô từ bao nhiêu phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 1. 10.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên
 2. 50.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên
 3. 100.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên
 4. 500.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên

Câu 16: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dung tích từ bao nhiêu mét khối trở lên phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

 1. 200 m3
 2. 100 m3
 3. 300 m3
 4. 500 m3

Câu 17: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước từ bao nhiêu hecta trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 1. 02 ha
 2. 05 ha
 3. 10 ha
 4. 50 ha

Câu 18: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm  có quy mô chuồng trại từ bao nhiêu mét vuông trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 1. 1.000 m2
 2. 500 m2
 3. 300 m2
 4. 200 m2

Câu 19: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong trường hợp nào chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 1. Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
 2. Thay đổi địa điểm thực hiện so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
 3. Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng
 4. Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 20: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định trong thời hạn tối đa bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án phải được có văn bản phản hồi?

 1. 05 ngày
 2. 15 ngày
 3. 10 ngày
 4. 20 ngày

Câu 21: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức nào?

 1. Phát phiếu lấy ý kiến
 2. Bỏ phiếu
 3. Tổ chức họp cộng đồng dân cư
 4. Các câu a, b, c đều đúng

Câu 22: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP thì cải tạo, phục hồi môi trường là gì?

 1. Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về trạng thái môi trường ban đầu
 2. Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường, phục vụ các mục đích có lợi cho con người
 3. Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường ban đầu
 4. Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường ban đầu phục vụ lợi ích của con người

Câu 23: Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định đối tượng nào sau đây phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường?

 1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản
 2. Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
 3. Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được duyệt
 4. Câu a, b đúng

Câu 24: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân có phương án cải tạo phục hồi môi trường được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian bao lâu kể từ thời điểm được phê duyệt thì phải lập lại phương án?

A 12 tháng                                             B. 18 tháng

C. 24 tháng                                                                       D. 36 tháng

Câu 25: Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là?

 1. Buộc lập phương án và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
 2. Buộc dừng hoạt động tạm thời
 3. Bị xử phạt vi phạm hành chính
 4. Câu a, c đúng

Câu 26: Mục đích của việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là gì?

 1. Đóng góp tiền vào quỹ môi trường quốc gia hoặc địa phương
 2. Đảm bảo trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khai thác khoáng sản
 3. Đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại nơi thực hiện dự án
 4. Tất cả các ý trên

Câu 27: Tìm câu trả lời chưa chính xác trong các câu sau?

 1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hằng năm hoặc theo giai đoạn có tính tới yếu tố trượt giá.
 2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại quỹ bảo vệ môi trường địa phương/Việt Nam, tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả lại bằng tiền đồng Việt Nam.
 3. Số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường bằng tổng kinh phí thực hiện các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường.
 4. Tiền kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường chỉ được hoàn trả lại cho tổ chức, cá nhân khi đã hoàn thành toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường được duyệt

Câu 28: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định thì trước khi tiến hành phá dỡ tàu biển bao nhiêu ngày, cơ sở phá dỡ phải gửi kế hoạch bảo vệ môi trường tới Tổng cục Môi trường?

 1. 20 ngày
 2. 30 ngày
 3. 45 ngày
 4. 60 ngày

Câu 29: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

 1. 01 văn bản đề nghị thẩm định; 02 bản kế hoạch bảo vệ môi trường
 2. 01 văn bản đề nghị thẩm định; 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án
 3. 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án
 4. 04 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo nghiên cứu khả của dự án

Câu 30: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

 1. 01 văn bản đề nghị thẩm định; 02 bản kế hoạch bảo vệ môi trường
 2. 01 văn bản đề nghị thẩm định; 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 3. 04 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo nghiên cứu khả của dự án
 4. 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Câu 31: Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô có công suất bao nhiêu tấn sản phẩm/năm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

 1. Dưới 100 tấn sản phẩm/năm
 2. Dưới 200 tấn sản phẩm/năm
 3. Dưới 300 tấn sản phẩm/năm
 4. Dưới 500 tấn sản phẩm/năm

Câu 32: Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học có công suất bao nhiêu tấn sản phẩm/năm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

 1. Dưới 500 tấn sản phẩm/năm
 2. Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm
 3. Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm
 4. Dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm

Câu 33: Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế có quy mô bao nhiêu giường bệnh phải thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

 1. 30 giường bệnh trở lên
 2. Dưới 30 giường bệnh
 3. Dưới 50 giường bệnh
 4. 50 giường bệnh trở lên

Câu 34: Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết là?

 1. Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
 2. Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
 3. Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
 4. Câu a, b, c đúng

Câu 35: Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT là?

 1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
 2. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 3. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường
 4. Câu a, b, c đúng

Câu 36: Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền của mình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện thẩm định, phê duyệt đề án trong thời gian tối đa bao nhiêu ngày làm việc?

 1. 25 ngày
 2. 20 ngày
 3. 15 ngày
 4. 30 ngày

Câu 37: Theo thông tư 26/2015/TT-BTNMT  thì thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết gồm hoạt động nào sau đây?

 1. Rà soát, đánh giá tình hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt; Thành lập đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.
 2. Thu thập thông tin liên quan đến cơ sở và đề án chi tiết của cơ sở; Tổng hợp, xử lý các ý kiến của các cơ quan, chuyên gia; Thông báo cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án chi tiết.
 3. Tổ chức rà soát nội dung đề án chi tiết đã được chủ cơ sở hoàn thiện; Phê duyệt đề án chi tiết.
 4. Các câu a, b, c đều đúng

Câu 38: Theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở  xin ý kiến tham vấn về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản trả lời chủ dự án?

 1. 05 ngày
 2. 10 ngày
 3. 15 ngày
 4. 20 ngày

Câu 39: Theo quy định của thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì trường hợp nào không phải thực hiện tham vấn ý kiến về đề án chi tiết?

 1. Cơ sở nằm trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết.
 2. Cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định cụ thể được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 3. Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.
 4. Các câu a, b, c đều đúng

Câu 40: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn A vừa xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo với diện tích chuồng là 45m2 và diện tích hầm biogas là 20m2 thì gia đình ông A phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?

 1. Cam kết bảo vệ môi trường
 2. Không phải thực hiện thủ tục về môi trường
 3. Kế hoạch bảo vệ môi trường
 4. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

 

—————HẾT——————–

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học

 

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .